Algemene voorwaarden HGM Consultants B.V. 

De algemene voorwaarden van HGM Consultants B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder KVK 20101972.

Algemene voorwaarden HGM Consultants B.V.

1. Definitie
a. HGM Consultants BV, nader te noemen ‘HGM’.
b. Wederpartij: de organisatie(s) of natuurlijke perso(o)n(en) die een opdracht verstrekt aan HGM en/of een overeenkomst aangaat met HGM en/of een offerte aanvraagt bij HGM, nader te noemen ‘wederpartij’.
c. De dienstverlening van HGM kan geschieden op no-cure-no-pay basis. Onder ‘cure’ wordt verstaan het ontvangen van het eerste bewijs van toekenning door een subsidie- of vermogensverstrekker van een aanvraag voor subsidie, financiering of anders. Onder ‘cure’ wordt niet verstaan de vaststelling en/of realisatiemelding.
d. Toekenning: het eerste (schriftelijke) bewijs van een subsidie- of vermogensverstrekker dat als resultaat van indiening en beoordeling, een subsidie of financiering wordt verleend danwel verstrekt, al dan niet met een directe uitbetaling en/of voordeel.
e. Vaststelling: de schriftelijke bevestiging van een subsidie- of vermogensverstrekker na realisatie van een project van de definitief uit te keren gelden en/of definitief bepaald voordeel.
f. Realisatiemelding: melding van de definitief gerealiseerde uren en kosten bij de subsidieverstrekker (zoals onder andere maar niet uitsluitend bij de WBSO).

2. Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, alle diensten verricht door, alle producten geleverd door en alle overeenkomsten gesloten met HGM.
b. De toepasselijkheid van deze voorwaarden wordt door de wederpartij aanvaard door het vragen van een offerte en/of het verlenen van een opdracht en/of het sluiten van enige andere overeenkomst en voorts iedere handeling van de wederpartij waaruit kan worden afgeleid dat een overeenkomst is aangegaan.
c. De voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met HGM voor de uitvoering waarvan diensten van derden moeten worden betrokken.
d. Verwijzing door de wederpartij naar welke andere algemene voorwaarden dan ook wordt door HGM niet aanvaard.

3. Consumentenbepaling
a. Wanneer de wederpartij een natuurlijke persoon is, niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dan gelden deze voorwaarden onverkort, behoudens de bepalingen die in strijd zijn met het bepaalde, opgesomd in art. 6:236 en 6:237 BW. In deze gevallen geldt het bepaalde genoemd in genoemde artikelen van het burgerlijk wetboek.

4. Aanbieding en overeenkomst
a. Alle door HGM gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van drie maanden na dagtekening, tenzij anders is vermeld.
b. Tenzij anders vermeld, gelden alle prijzen exclusief omzetbelasting.
c. Een opdracht is verleend, nadat deze schriftelijk is bevestigd.
d. Aanvullende opdrachten worden pas uitgevoerd, nadat deze afzonderlijk schriftelijk zijn bevestigd.
e. edeeltelijke of gehele annulering door de wederpartij maakt deze schadeplichtig jegens HGM voor alle kosten welke reeds voor uitvoering van de opdracht zijn gemaakt, onverminderd het recht van HGM de wederpartij aan te spreken wegens winstderving.
f. HGM heeft het recht eenzijdig een opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren indien deze naar haar oordeel niet in overeenstemming met haar normen of conform bepalingen van subsidie- of vermogensverstrekkers kan worden uitgevoerd.
g. Indien na de offertedatum een of meer kostenfactoren een wijziging ondergaat, is HGM gerechtigd haar tarieven dienovereenkomstig aan te passen.

5. Beschikbaarheid van informatie
a. Wederpartij is gehouden alle informatie, gegevens en bescheiden, welke HGM overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht/overeenkomst of waarvan wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het adequaat kunnen uitvoeren van de opdracht/overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
b. Wederpartij staat in voor de juistheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de aan HGM ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
c. Indien en voor zover wederpartij dit verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
d. Indien de voor de uitvoering van de opdracht/overeenkomst benodigde informatie en/of gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan HGM ter beschikking zijn gesteld, heeft HGM het recht de uitvoering van de opdracht/overeenkomst op te schorten en/of te annuleren en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan wederpartij in rekening te brengen.
e. Wederpartij kan HGM niet aansprakelijk stellen indien 5d van toepassing is.
a. Leveringstermijnen worden door HGM bij benadering en naar beste weten opgegeven. Zij zijn niet bindend en overschrijding ervan maakt HGM op generlei wijze schadeplichtig, noch geeft dit de wederpartij het recht de opdracht te annuleren.

6 Nakoming, volmacht en levering
a. Leveringstermijnen worden door HGM bij benadering en naar beste weten opgegeven. Zij zijn niet bindend en overschrijding ervan maakt HGM op generlei wijze schadeplichtig, noch geeft dit wederpartij het recht de opdracht te annuleren.
b. Wederpartij verzendt van alle door haar van derden ontvangen correspondentie die betrekking hebben op de werkzaamheden van HGM onverwijld een afschrift aan HGM.
c. HGM verricht haar werkzaamheden op basis van exclusiviteit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, Dit betekent dat HGM de enige partij is aan wie wederpartij opdracht verstrekt heeft om werkzaamheden die (mede) betrekking hebben op subsidies te verrichten.
d. Wederpartij zal aan HGM voor de duur van de overeenkomst een onherroepelijke volmacht verlenen voor alle (rechts)handelingen die verband houden met het verwerven en afwikkelen van aanvragen voor subsidie of financiering, waaronder het indienen van aanvragen en het corresponderen namens wederpartij. Dit betekent dat wederpartij zich zal onthouden van het zelfstandig verrichten van (rechts)handelingen die onder het bereik van de volmacht vallen, waaronder in het bijzonder van het zelfstandig indienen van de aanvraag.
e. De wederpartij verleent met de verstrekte volmacht toestemming om rechtstreeks contact op te nemen met betreffende instanties om opgave te verkrijgen van de door wederpartij toegekende en/of genoten subsidie, financiering of ander voordeel.
f. Indien wederpartij besluit om een door HGM voorbereide aanvraag niet in te dienen, in te trekken en/of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft geheel of gedeeltelijk te staken, dient zij de door HGM bestede uren te vergoeden tegen vermelde uurtarief van € 125,-.
g. HGM heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten indien wederpartij op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen of indien er redenen zijn aan te nemen dat dit het geval zal zijn. De hiermee gepaard gaande kosten, alsmede de reeds gemaakte kosten, zijn voor rekening van wederpartij.
h. Is wederpartij een vooruitbetaling verschuldigd (bijv. fixed fee) of dient deze voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de door HGM uit te voeren werkzaamheden dient te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld.

7. Facturering, betaling en eigendom
a. Facturering van het overeengekomen bedrag geschiedt, tenzij anders overeengekomen, na ontvangst van de eerste bevestiging van de toegekende gelden.
b. Wederpartij verplicht zich alle rekeningen binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.
c. Bij overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij van rechtswege in verzuim en is een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, onverminderd het recht van HGM dit bedrag te vermeerderen met incasso-, gerechts-, en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van een advocaat. De incassokosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-.
d. Indien het voorgaande lid zich voordoet, zullen betalingen door of vanwege wederpartij in eerste instantie worden aangemerkt als betaling van rente en kosten, ongeacht onder welke omschrijving de betaling werd verricht.
e. Zolang wederpartij niet aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijft al het geleverde eigendom van HGM.
f. In geval sprake is van een toegekende subsidie in de vorm van een extra fiscale aftrek m.b.t. de vennootschapsbelasting (zoals onder andere maar niet uitsluitend bij de MIA en EIA), dan wordt in alle gevallen het in de subsidieovereenkomst genoemde provisiepercentage berekend over de toegekende fiscale aftrek, vermenigvuldigd met het in dat jaar hoogst geldende vennootschapsbelastingpercentage.
g. In geval sprake is van een toegekende subsidie in de vorm van een versnelde afschrijvingsmogelijkheid m.b.t. de vennootschapsbelasting (zoals onder andere maar niet uitsluitend bij de VAMIL), dan wordt in alle gevallen een provisie berekend op basis van de aan de aanvraag bestede uren vermenigvuldigd met een uurtarief van € 125,-.
h. In geval sprake is van een toegekende subsidie in de vorm van een vermindering afdracht loonbelasting (zoals onder andere maar niet uitsluitend bij de WBSO), dan wordt in alle gevallen het in de subsidieovereenkomst genoemde provisiepercentage berekend over de totale aan wederpartij toegekende afdrachtvermindering. Mocht de verloning van werknemers verschuiven naar een andere entiteit, dan gelden de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden eveneens voor deze andere entiteit.
i. In geval sprake is van een toegekende subsidie in de vorm van een vermindering fiscaal inkomen voor de inkomstenbelasting (zoals onder andere maar niet uitsluitend bij de WBSO), wordt in alle gevallen het in de subsidieovereenkomst genoemde provisiepercentage berekend over de toegekende fiscale vermindering vermenigvuldigd met het in dat jaar voor wederpartij geldende inkomstenbelasting-percentage betreffende de hoogste belastingschijf met een minimum van de in dat jaar geldende 2e belastingschijf.
j. In geval sprake is van een toegekende subsidie in de vorm van een vermindering afdracht vennootschapsbelasting (zoals onder andere maar niet uitsluitend bij de INNOVATIEBOX), dan wordt in alle gevallen het in de subsidie-overeenkomst genoemde provisiepercentage berekend over de totale aan wederpartij toegekende afdrachtvermindering.
k. Onder toegekende subsidie wordt verstaan het subsidiebedrag zoals in de eerste beschikking van de subsidieverstrekker staat vermeld.
l. Onder uitbetaalde subsidie wordt verstaan het subsidiebedrag zoals dit aan subsidieontvanger daadwerkelijk is uitbetaald.
m. De provisievergoeding wordt, tenzij anders overeengekomen, altijd berekend over de toegekende subsidie, ook als het feit zich voordoet dat de uitbetaalde subsidie lager uitvalt dan de toegekende subsidie.
n. In het specifieke geval dat een subsidiabel project en/of investering van wederpartij geen of slechts gedeeltelijk doorgang vindt, dan blijft HGM gerechtigd de verschuldigde provisie op basis van de eerste subsidie beschikking/toekenning door te belasten en is wederpartij verplicht jegens HGM deze vordering te voldoen.
o. Indien wederpartij na het eindigen van de overeenkomst een bijdrage realiseert welke (mede) het gevolg is van eerder door HGM verrichtte werkzaamheden en/of door HGM aan wederpartij ter beschikking gestelde zaken, is HGM gerechtigd tot het in rekening brengen van een honorarium ter hoogte van 75% van het eerder door HGM hiervoor in rekening gebrachte honorarium, tot het moment dat het verband met de door HGM verrichte werkzaamheden of de door HGM ter beschikking gestelde zaken, is verdwenen.
p. De oorspronkelijk betalingsverplichting blijft in stand in het specifieke geval dat naar aanleiding van boekenonderzoek en/of controle een toekenning gedeeltelijk of geheel wordt gecorrigeerd op grond van verwijtbaar handelen van wederpartij. Onder verwijtbaar handelen van wederpartij wordt verstaan: het niet beschikbaar hebben van een administratie die aan de wettelijke norm voldoet. Dit ligt in de risicosfeer van wederpartij.

7. Geheimhouding, IP en non-concurrentie
a. HGM is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van wederpartij tegenover derden.
b. HGM is niet gerechtigd de informatie die aan haar door wederpartij ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval HGM voor zichzelf optreedt in een tucht, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
c. Tenzij daartoe door HGM voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal wederpartij de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van HGM, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Wederpartij zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
d. Alle rechten van auteurschap en intellectuele eigendom op alle krachtens de met HGM gesloten overeenkomst ontwikkelde of door HGM ter beschikking gestelde zaken (waaronder programmatuur, websites, teksten, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, aanvragen, evenals voorbereidend materiaal daarvan) berusten uitsluitend bij HGM en gaan in geen geval over op wederpartij tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
e. Alle door HGM aan wederpartij ter beschikking gestelde zaken zijn uitsluitend en exclusief bestemd om alleen door wederpartij te worden gebruikt en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

8. Aansprakelijkheid
a. Alle De aansprakelijkheid van HGM is beperkt tot ten hoogste 10% van de contractwaarde van de opdracht. Te allen tijde is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 1.500,-.
b. HGM sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade uit, waaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/ of winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, waardevermindering, gemist voordeel, gemiste subsidie, en kosten die met de uitvoering van het project gemoeid zouden zijn als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.
c. HGM is nimmer aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door de door haar ingeschakelde derde(n).
d. De wederpartij vrijwaart HGM ter zake van alle mogelijke aanspraken en vorderingen van derden.

9. Reclame
a. Reclames met betrekking tot uitvoering van de opdracht of het factuurbedrag dienen door wederpartij binnen 15 dagen na levering per aangetekend schrijven aan HGM ter kennis te worden gesteld, op straffe van verval van iedere aanspraak.

10. Aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van HGM is beperkt tot ten hoogste 10% van de contractwaarde van de opdracht. Te allen tijde is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 1.500,-.
b. HGM sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade uit, waaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/ of winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, waardevermindering, gemist voordeel, gemiste subsidie, en kosten die met de uitvoering van het project gemoeid zouden zijn als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.
c. HGM is nimmer aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door de door haar ingeschakelde derde(n).
d. Wederpartij vrijwaart HGM ter zake van alle mogelijke aanspraken en vorderingen van derden.

11. Geschillen
a. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda. HGM heeft echter het recht om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de vestigingsplaats van wederpartij.
b. Op de rechtsverhoudingen tussen HGM en haar contractspartijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Word een HGM partner

Wij creëren al jaren financiële ruimte voor een breed scala aan bedrijven. Hier zie je enkele van onze partners.

HGM referenties subsidieHGM referenties subsidie e-healthHGM referenties subsidiesubsidie metaalindustrie hgmHGM referenties subsidieHGM referenties subsidie horeca koeling