Verschil tussen kosten en uitgaven 

Uitgaven zijn investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen die u aanschaft voor uw S&O werkzaamheden. Deze bedrijfsmiddelen komen op de balans te staan en worden afgeschreven. Uitgaven hebben een lange termijn karakter.

Kosten daarentegen worden opgenomen moment dat de factuur betaald wordt, deze worden niet uitgesmeerd en afgeschreven. Kosten komen terug in de V&W rekening. Dit betreft de aanschaf van bijv. verbruiksgoederen en testkosten. Er dient een direct verband te zijn met de S&O werkzaamheden.

Toerekenbaar en volledig dienstbaar aan R&D-werkzaamheden

Kosten moeten direct toerekenbaar en uitsluitend dienstbaar zijn aan het S&O werk. Dit betekent dat de kosten duidelijk aanwijsbaar nodig zijn voor uw S&O werk en niet voor andere operationele werkzaamheden in uw organisatie (waaronder andere R&D werkzaamheden). Voorbeeld: Je schaft een software licentie aan van een 3D CAD pakket voor het ontwerpen van een prototype binnen een WBSO project; je moet kunnen aantonen dat deze software alleen voor deze werkzaamheden ingezet wordt (en niet na afloop van het project als generieke software in de organisatie gebruikt wordt).

Bij uitgaven ligt dit anders. Uitgaven kunnen wel opgevoerd worden voor het deel dat dienstbaar is aan WBSO projecten.

Voorbeelden van kosten & uitgaven die in aanmerking komen:

 • Uitgaven aan nieuwe gebouwen, instrumenten en ICT middelen die ingezet zullen worden voor S&O werkzaamheden. Uitgaven van meer dan €1.000.000 moeten over 5 jaar verspreid worden.
 • Kosten voor verbruiksgoederen, materialen, grondstoffen en onderdelen voor het maken van prototypen, proefopstellingen en proefbatches.
 • Kosten voor het laten maken van prototypen zonder commerciële of productieve waarde, of het uitbesteden van testen en metingen.
 • Kosten van huur of lease van apparatuur of gebouwen
 • Licentiekosten van software die alleen gebruikt wordt voor de S&O werkzaamheden.
 • Huur van bedrijfsruimte die louter voor WBSO doeleinden wordt gebruikt.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem gerust contact met ons op, wij denken graag met je mee.

Neemt contact op!

Het EU innovatiescorebord is een hulpmiddel dat een overzicht geeft van de innovatieprestaties van elk land binnen de EU. Landen die 25 procent boven het gemiddelde scoren, mogen zich innovatieleider noemen. Dit jaar zijn dat Zweden, Finland, Denemarken, Nederland en België. 

 

Minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens benadrukte het belang van Nederlandse ondernemers die investeren in innovatieve producten en diensten voor toekomstige banen en inkomsten, zeker in deze economisch uitdagende tijden. 

 

Wereldwijde erkenning via innovatiescorebord

Ook buiten Europa scoorde Nederland goed. Zo staan ​​we op de vijfde plaats in de wereldwijde innovatiescorebord (Global Innovation Index) van de World Intellectual Property Organization (WIPO). 

 

Nationaal groeifonds 

Minister Adriaansens stelde ook dat de positie als innovatieleider niet vanzelfsprekend is; “de overheid draagt daarom in toenemende mate zelf bij aan kansrijke innovatieprojecten om onze economie op lange termijn succesvol te laten zijn en blijven”. Een instrument dat daarbij wordt ingezet is het Nationaal Groeifonds  

RVO als steunpilaar 

RVO begeleidt innovatieve ondernemers daar waar mogelijk. Van het adviseren over octrooiaanvragen tot het toekennen van subsidies, RVO levert haar bijdrage in verschillende stadia van het innovatieproces. 

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor subsidie? Neem contact met ons op voor een gratis Quickscan.  

 

Start je met een innovatieproject?  Dan kun je mogelijk de R&D-kosten verlagen door de WBSO subsidie aan te vragen. Met deze subsidie kun je tot wel 40& korting krijgen op de ontwikkelingskosten 

Benieuwd of je in aanmerking komt voor de WBSO subsidie?

Doe bij ons de WBSO quick scan en weet binnen 1 minuut of je voldoet aan de voorwaarden van de WBSO. De scan is gratis en vrijblijvend.

Wat kan HGM voor jouw onderneming betekenen?

Ten eerste kunnen wij een uitgebreide analyse uitvoeren om te kijken of je project in aanmerking komt voor de WBSO. Kom je in aanmerking voor de WBSO subsidie? Dan helpen wij je van A tot Z met deze aanvraag. Ook bij eventuele controles vanuit de overheid staan wij voor je klaar. Dit doen wij geheel op no-cure-no-pay basis, zonder hiervoor extra te factureren.

De WBSO in combinatie met andere subsidies

Het is mogelijk dat je naast de WBSO subsidie in aanmerking komt voor andere subsidies. Wij kijken naar jouw activiteiten en kunnen op basis hiervan bepalen welke subsidies er nog meer mogelijk zijn.

In Nederland zijn wij marktleider in het combineren van de WBSO subsidie met de Innovatiebox. Door de Innovatiebox regeling aan te vragen kan de winst die wordt geboekt uit innovatieve activiteiten worden belast tegen een vennootschapsbelasting van 9% in plaats van 15% of 25%. Door de WBSO en de Innovatiebox te combineren kan het fiscale voordeel enorm oplopen.

Vraag je als ondernemer zelf de WBSO aan? Dan kunnen wij een second opinion voor je uitvoeren. 

Het kan voordelig voor je zijn om een second opinion door ons te laten voeren. Samen bekijken we of je het maximale haalt uit jouw WBSO-aanvraag. Met ruim 33 jaar ervaring merken wij vaak dat er meer uit de WBSO aanvraag te halen is dan bij ondernemers bekend is.

 

 

Als je een periode gebruikt hebt gemaakt van de WBSO, dan is het mogelijk dat de subsidieverstrekker in de opvolgende periode een audit aankondigt. 

Administratie op orde voor de audit

De audits zijn doorgaans steekproefsgewijs. Tijdens zo’n audit nemen ze je WBSO-administratie onder de loep. Een volledige WBSO administratie bevat in elk geval: urenverantwoording, projectadministratie en de kosten/uitgaven administratie. De gegevens in de subsidieaanvraag moeten daarbij overeenkomen met de praktijk. Lees in ons andere artikel 5 tips om je WBSO-administratie goed op orde te krijgen.

De juiste toelichting

De controle kan men op twee verschillende manieren uitvoeren: een desk controle (opsturen van gegevens via beveiligde link) of een fysieke controle op jouw bedrijf. Door de opgeheven corona-maatregelen verwachten we echter in  2023 waarschijnlijk weer meer fysieke controles. Zo’n fysieke controle biedt de mogelijkheid om direct een mondelinge toelichting te geven aan de controleur.

Gevolgen

Wanneer ze tijdens de controle onjuiste gegevens of nalatigheden constateren , kan dit vervelende gevolgen hebben. Bijgevolg kan een reeds afgegeven S&O beschikking geheel of gedeeltelijk gecorrigeerd worden waardoor je subsidie moet terugbetalen. In het ergste geval volgt er zelfs een additionele boete.

 

Het is dus zaak om een audit goed voor te bereiden. Wij ondersteunen onze klanten bij deze audits. Niet alleen voeren wij een kosteloze pré-audit voor je uit, bovendien zijn wij ook fysiek bij de audit aanwezig om er voor te zorgen dat alles goed gaat. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons.

RVO controleert steekproefsgewijs of de verplichte WBSO-administratie aanwezig en up-to-date is. Om deze audit zorgeloos door te komen, moet de uur- en projectadministratie goed in orde zijn. Daarom geven we in dit artikel 5 tips voor het onderhouden van een goede WBSO-administratie.

 

1. WBSO-administratie bijhouden per project, per dag, per persoon

Bedrijven werken meestal wekelijks, of zelfs maandelijks de urenadministratie bij. RVO controleert dit bij een audit, daarom is het belangrijk om deze dagelijks bij te werken. Het is belangrijk om een ​​duidelijke administratie te hebben, zodat RVO direct kan zien hoeveel uur elke medewerker aan het project heeft gewerkt.

2. Onderscheid tussen WBSO-uren en niet-WBSO uren

Maak binnen je WBSO-administratie duidelijk wat een WBSO-activiteit is en wat niet. Communiceer dit met de medewerkers die de uren schrijven. Leg daarnaast uit waarom het belangrijk is om enkel technische ontwikkeluren als WBSO-uren te schrijven. Ontwikkeluren die voor de periode liggen waarvoor de beschikking is afgegeven, mogen niet in de registratie. Andere activiteiten die je niet als  WBSO-uren mag schrijven zijn;

 • Het opstellen van het programma van eisen
 • Uren besteed aan commerciële werkzaamheden
 • De bouw van een prototype op reële schaal

3. Zorg ervoor dat je enkel uren schrijft van medewerkers op uw eigen loonlijst

Een positieve WBSO-beschikking is gekoppeld aan een bepaalde onderneming. Houd er daarom rekening mee dat alleen werknemers die op de loonlijst van de desbetreffende onderneming staan, meegenomen mogen worden in de WBSO uurregistratie.

4. Zorg voor heldere project-administratie

Veel bedrijven gooien schetsen, prototypes of oude broncode weg. Het bewaren van digitale en papieren documentatie en versiebeheer, is van cruciaal belang voor je WBSO-administratie. Hiermee toon je aan hoe de gerealiseerde WBSO-uren zijn besteed. Verder moet ook deze projectadministratie gerelateerd zijn aan de urenadministratie. Het is daarom handig om alle documenten te dateren die betrekking hebben op het WBSO-project.

5. Let op hoe documentatie wordt bewaard

Een handige optie is om alle documentatie in digitale mappen of ordners te bewaren. Dit geldt ook voor WBSO kosten en uitgaven, facturen en betaalbewijzen in de administratie. Daarnaast is het bewaren van aanvragen, vragenbrieven, beschikkingen, tijdschema’s etc. belangrijk. Niet alleen omdat deze documenten 7 jaar verplicht bewaard moeten worden, ze zijn ook noodzakelijk bij controle.

Voor meer informatie over WBSO-administratie of andere subsidie tips, kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialisten.

WBSO-parameters ongewijzigd

Er worden in 2023 geen grondslagaanpassingen van de WBSO voorgesteld. Ten aanzien van het budget zijn er wel ontwikkelingen: het totale beschikbare budget voor 2023 bedraagt € 1370 miljoen (€ 34 miljoen meer dan voor 2022). Dit bestaat uit het ‘vaste’ budget voor de WBSO van € 1281 miljoen, de € 27 miljoen die meegenomen is uit 2021 en € 62 miljoen resterend uit een enveloppe als gevolg van onderuitputtingen uit het verleden. Zie voor meer informatie over de WBSO in 2023 ook ons aparte nieuwsbericht.

EIA- en MIA-budgetten omhoog

De Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA) worden structureel verhoogd met € 100 miljoen en € 50 miljoen per jaar. Het extra budget is voornamelijk nodig om ervoor te zorgen dat de bestaande bedrijfsmiddelen gestimuleerd kunnen blijven.

Op dit moment worden de EIA en de MIA geëvalueerd. Deze evaluaties zullen begin 2023 worden afgerond. Als de evaluaties inzichten verschaffen over een aangepaste maar mogelijk doelmatigere budgetverdeling, zal het kabinet de budgetverdeling met ingang van 2024 heroverwegen.

SDE++ aangepast

De Stimuleringsregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) wordt vanaf 2023 aangepast door het plaatsen van zogeheten hekjes. Deze zorgen ervoor dat technieken met een hogere subsidie-intensiteit eerder aan bod komen, doordat voor technieken binnen een hekje budget wordt gereserveerd. Hierbij wordt gewerkt met een budget voor de domeinen waar zich nu knelpunten bevinden. Dit zijn o.a. lage-temperatuurwarmte, hoge-temperatuurwarmte en moleculen zoals groen gas, geavanceerde hernieuwbare brandstoffen en waterstofproductie. Voor elk van deze domeinen wordt een budget van € 750 miljoen gereserveerd bij een referentie-openstellingsbudget van € 5 miljard. Voor CO2-afvang, -opslag of gebruik (CCS/CCU) en hernieuwbare elektriciteit wordt geen budget gereserveerd.

Daarnaast wordt binnen de hekjes de maximale subsidie-intensiteit verhoogd van € 300 per ton CO2 naar € 400 per ton CO2. Dit om meer ruimte te creëren voor technieken met een hogere subsidie-intensiteit (zoals aquathermie, zonthermie en restwarmte).

ISDE-budget omhoog

Voor 2023 wordt vanuit het Klimaatfonds € 100 miljoen extra beschikbaar voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

Nieuwe TSE-openstellingen

In 2023 zijn binnen de regeling Topsector energieprojecten (TSE) nieuwe openstellingen voorzien van de regelingen MOOI, HER+ en DEI+.

VEKI geïntensiveerd

De regeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VEKI) wordt in 2023 voortgezet en geïntensiveerd met € 28 miljoen extra uit het Klimaatfonds.

Minder budget voor praktijkleren

In 2023 daalt het bedrag dat beschikbaar is voor de Subsidieregeling praktijkleren (PRAKTIJKLEREN). De tijdelijke middelen die in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs en de Aanpak Jeugdwerkloosheid in 2021 en 2022 aan de regeling toegevoegd zijn, lopen namelijk af.

In onze dagelijkse praktijk spreken we ondernemers in onze rol als subsidie adviseur en horen en zien we de problemen in de zorgsector.  In die gesprekken sparren we vaak ook met de ondernemer over zijn onderneming en de zaken waar hij of zij wakker van ligt.

Column: Ron Koevoets (HGM)

Grote zorgen Zorgverleners 

Deze mensen hebben een zorghart, hebben de roeping om patiënten zo goed mogelijk te helpen maar het wordt hen meer en meer onmogelijk gemaakt: toenemende werkdruk: tekort aan personeel, te weinig aanwas nieuwe medewerkers, meer vraag door vergrijzing, uitval personeel met burn-out, marktwerking heeft gezorgd voor een corporate aanpak waarbij de focus is verschoven van de mens naar rendement, toenemende wet- en regelgeving (regeldruk) waardoor meer tijd naar administratie en rapportages gaat i.p.v. naar de verzorging van of gewoon even luisteren naar de patiënt…

Technologie (health tech): de verlosser?

Als subsidie adviseur begeven we ons vaak in de voorhoede van de innovatie en zien we de mooiste technologieën ontstaan. De innovaties volgen elkaar in rap tempo op en kunnen de eenvoudige taken van de zorgmedewerker overnemen of de slag te maken van reactieve zorg naar proactieve zorg.

Artificial Intelligence met Machine Learning en Deep Learning is het al mogelijk om vooraf te voorspellen of een chemo therapie bij een specifieke patiënt zal gaan aanslaan, met Virtual Reality en Augmented Reality zien we vele slimme toepassingen in de zorg: van stressbeheersing door Serious Gaming tot post-IR trauma behandeling. Middels Robotica zien we allemaal al de zorgrobotjes waarmee demente ouderen kunnen praten en welke beperkte zorgtaken kunnen uitvoeren. IoT met sensoren bewaken de patiënt status op afstand en noem zo maar op.

Maar de innovatieve ondernemer krijgt onvoldoende voet aan de grond binnen de zorg door diezelfde muur aan verlammende bureaucratie, belangen, regels, eisen, budgetperikelen….en veel kennis verdwijnt hierdoor noodgedwongen naar het buitenland.

Het duurt te lang

Om de business toekomstvast te maken moet eerst het (vaak eeuwen)oude operationele model aanzienlijk verstoord worden. Dat is nu gaande. Het bestaande operationele model verstoren is moeilijk en doet pijn. Pijn omdat vele belangen en ego’s ineens in gevaar komen.

Zolang het gebaande hiërarchische pad gevolgd wordt om R&D investeringen los te krijgen, gebeurt er niet veel. De belangen en ego’s worden in dit proces al tijden beschermd. Een klein beetje ongehoorzaamheid en lef kan dit doorbreken en kan leiden tot een hele reeks innovaties om het leven van de eindgebruiker gemakkelijker te maken.

Stel je nu eens voor dat een zorgverlenende instantie buiten de gebaande paden kan treden en met een, relatief eenvoudig te verkrijgen, bescheiden eigen innovatiebudget zelfstandig prototypes kan laten ontwikkelen door deze healthtech aanbieders, en eerst de concrete, fysieke resultaten kan laten zien i.p.v. eerst ellenlange onderzoeken om de bureaucratie te doorbreken om draagvlak voor budget te krijgen en eerst alle vereisten van wet en regelgeving af te vinken.

Of dat men zelfstandig zou kunnen investeren in innovatieve technologie die al wat verder in de ontwikkeling zijn. Grote kans dat daarmee een vliegwieleffect ontstaat.

Het gaat om mensenlevens. Controle blijft noodzakelijk

Natuurlijk. De relatie tussen wet- en regelgeving en innovatie is complex door veel betrokken partijen. Medische innovaties moeten voldoen aan zowel Europese als Nederlandse richtlijnen en vereisten. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product, het veld zorgt voor normen en standaarden waaraan het product moet voldoen, Notified Bodies auditen producten met een hoger risico en de overheid houdt toezicht. De wetgeving rondom medische hulpmiddelen is verspreid over verschillende wetten. De toelating en vergoeding van medische hulpmiddelen gaat via de zorgverzekeraars en gemeenten. Ontwikkelaars en fabrikanten van medische hulpmiddelen ervaren niet zondermeer alle regeldruk die samenhangt met het ontwikkelen, het op de markt brengen en vergoed krijgen van medische hulpmiddelen als onnodig. Zij maken vooral bezwaar tegen regeldruk die zij als onnodig ervaren. (bron: Sectorscan innovatieve medische hulpmiddelen van Actal (Adviescollege Toetsing Regeldruk).

Financiering is noodzakelijk

Door dezelfde bureaucratie bij de zorgverleners (bijv. rondom inkoop en aanbestedingstrajecten) redden veel kleine innovatieve ondernemingen het niet meer, en is er veel beweging in de Healthtech markt: samenwerkingsverbanden, overnames, fusies….allemaal op zoek naar meer omvang en kracht.

De starters blijken in ons land een stuk moeilijker te kunnen doorgroeien naar de scale-up fase dan in andere Europese landen. Om die reden dreigt innovatieve kennis naar het buitenland, met name de VS, te verdwijnen.

Mogelijke oplossingen liggen veelal buiten de directe invloedssfeer van de ondernemer: lobbyen voor lagere regeldruk, vereenvoudigde markttoelating, versnellen doorlooptijd beoordelingen,…dat gaat hem niet worden. Toch zijn er concrete stappen die voor verlichting kunnen zorgen:

 • Creëer eigen innovatiebudget en ga op kleine schaal innoveren en toon de resultaten om zo draagvlak en tractie te krijgen; hier zijn diverse relatief eenvoudig verkrijgbare subsidies en innovatiefinancieringen voor beschikbaar.
 • Zet in de ontwikkelfase de eindgebruiker op de eerste plaats, verbeter datastromen, automatiseer processen, open uw omgeving om “buitenstaanders” in uw datastroom toe te laten om diensten met toegevoegde waarde aan te bieden aan bedrijven en eindgebruikers in uw sector en daarbuiten. Samenwerking is hier het sleutelwoord.
 • Verkrijg vooraf meer inzicht over markttoelating van je product en de procedures voor het verkrijgen van vergoede zorg. Hier zijn al diverse tools voor in de markt verkrijgbaar waarmee uw onderneming grotendeels geautomatiseerd door deze processen geloodst wordt en waarmee u snel en efficiënt tot markttoelating of certificering van uw product komt.
 • Vraag hulp bij het Zorginstituut Nederland bij het uitvoeren (en bekostigen) van de Health Technology Assessment.
 • …(of bel HGM)

 

Liever een email? Dat kan natuurlijk ook.

Neemt contact op!

Is jouw product, dienst of procedé innovatief voor jouw bedrijf of zelfs de wereld? Speciaal voor innovatieve ondernemers in Drenthe, Friesland en Groningen is er de VIA-subsidie. Wanneer je vóór 15 februari aanstaande je aanvraag compleet hebt, kom je mogelijk in aanmerking om 35 tot 50% van je ontwikkelingskosten gesubsidieerd te krijgen. Het subsidiebedrag kan oplopen tot 100.000 euro.

Voor wie?

De VIA-subsidie is bedoeld voor MKB ondernemers in midden- en kleinbedrijf, gevestigd en actief in Drenthe, Friesland of Groningen. Je kunt de subsidie aanvragen als individueel bedrijf of samen met een ander bedrijf.

Waarvoor is de subsidie bruikbaar?

VIA-subsidie kun je aanvragen voor de volgende kostensoorten:

 • Loonkosten van werknemers en eigen uren
 • Het inschakelen van onafhankelijke derden
 • Materiaalkosten voor een prototype
 • Huur van uitrusting en apparatuur

Wat zijn de voorwaarden?

 • Jouw project is gericht op nieuwe ontwikkelingen
 • Je bent voor je project nog geen verplichtingen aangegaan vóór het indienen van je subsidieaanvraag
 • Jouw project zal binnen 18 maanden na toezegging van de subsidie worden gerealiseerd en is uiterlijk 30 april 2023 afgerond

Hoe groot is de kans dat mijn subsidie wordt toegekend?

Voldoet je subsidie aanvraag aan de vereisten en is je aanvraag ingediend op uiterlijk 15 februari? Dan heb je liefst 77% kans dat je subsidie aanvraag wordt gehonoreerd.

Belangrijk: Wacht niet tot 15 februari

Vanaf 15 februari aanstaande is het mogelijk om een aanvraag voor de VIA-subsidie in te dienen. De ervaring leert dat de complete subsidiepot binnen een dag is uitgeput. De kans is zeer groot dat je de subsidie mis loopt als je na 15 februari de subsidie aanvraagt. Haast is dus geboden – maar ook zorgvuldigheid. Neem daarom vandaag nog vrijblijvend contact op met HGM. Wij helpen je graag om te komen tot een succesvolle subsidieaanvraag.

Wat kan HGM voor mij betekenen?

HGM verzorgt jaarlijks voor een groot aantal bedrijven in diverse sectoren de VIA aanvraag. Wij beschikken over meer dan 30 jaar expertise om jouw aanvraag tot een succes te maken. Heb je interesse om te vernemen hoe wij dit doen? Neem dan telefonisch contact op met Paul Driessen 06 20256150 of via WhatsApp: +31 620256150.

Liever een email? Dat kan natuurlijk ook.

Neemt contact op!

Wil je vanaf 1 januari 2021 gebruik maken van de WBSO subsidie, dan dient je aanvraag uiterlijk 20 december a.s. bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) binnen te zijn.

De WBSO subsidie is bedoeld voor bedrijven die technisch vernieuwende producten of programmatuur ontwikkelen. Bedrijven die hiervoor in aanmerking komen zijn actief in de maakindustrie, ICT en starters.

In 2021 is het subsidiepercentage als gevolg van de coronacrisis verhoogd van 32% in 2020 naar 40% in 2021. RVO heeft de WBSO-regels ook versoepeld. Als je gebruik maakt van de NOW-regeling is dit geen belemmering voor het tegelijkertijd aanvragen van de WBSO. De NOW-subsidie is gericht op het in dienst houden van werknemers. De WBSO kun je aanvragen voor werknemers die bij jou op de loonlijst staan.

Wat kan HGM voor mij betekenen?

HGM verzorgt jaarlijks voor een groot aantal bedrijven in diverse sectoren de WBSO aanvraag. Wij beschikken over meer dan 30 jaar expertise om jouw aanvraag tot een succes te maken. Heb je interesse om te vernemen hoe wij dit doen? Bel dan 085 0201105.

Liever een email? Dat kan natuurlijk ook.

Neemt contact op!

Deze nieuwe stimuleringsregeling, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), zorgt ervoor dat bedrijven een korting krijgen op hun investeringen. Hiermee hoopt de overheid dat bedrijven hun investeringen in deze onzekere tijden niet uitstellen.

De coronacrisis zorgt voor roerige tijden. Veel bedrijven stellen hierdoor hun investeringsplannen uit. Het kabinet introduceert daarom een nieuwe investeringskorting: De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Doel van deze regeling is dat ondernemers hun investeringen juist vervroegen, in plaats van uitstellen.

Voor wie is de BIK?

Zowel mkb- als grootbedrijven die in Nederland loonbelastingplichtig zijn, kunnen in aanmerking komen voor de BIK-regeling.

De BIK-regeling koppelt investeringen aan een vermindering van de loonbelasting. Deze opzet zorgt ervoor dat de tegemoetkoming gelijk is bij alle werkgevers. Daardoor is de regeling ook voordelig voor ondernemingen die geen winst maken.

Onder BIK vallende investeringen

De BIK-regeling heeft een brede opzet en is gericht op alle soorten bedrijfsmiddelen die kunnen worden aangeschaft. Het begrip investeringen vindt aansluiting bij de definitie in de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Zo komen bijvoorbeeld bedrijfsinvesteringen als elektronica, machines, fysieke milieuvriendelijke middelen en computers in aanmerking.

De belangrijkste BIK voorwaarden:

 • Het moet gaan om nieuwe bedrijfsmiddelen (niet tweedehands).
 • De minimale waarde van het bedrijfsmiddel bedraagt 1.500 euro.
 • De investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020.
 • Investeringen dienen volledig te zijn betaald tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022.
 • De investering dient binnen zes maanden na volledige betaling in gebruik te worden genomen.

 

Regelingen tegelijkertijd benutten

Het BIK-voordeel mag worden ‘gestapeld’ met andere reeds bestaande fiscale stimuleringsregelingen en vormt daarmee een tijdelijke aanvulling op de kleinschaligheidsaftrek (KIA), de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Energie-investeringsaftrek (EIA).

+++++

Wat kan HGM voor mij betekenen?

Heb je als ondernemer investeringsplannen en vragen over de BIK-regeling? Of wil je iets weten over subsidies of andere of andere stimuleringsregelingen? HGM helpt je graag op weg met de BIK-regeling en andere subsidies. Ons team heeft een brede expertise. Zo kun je bij HGM bijvoorbeeld ook terecht voor innovatieadvies en fiscaal/juridisch advies. Neem contact met ons op via het telefoonnummer 085 020 11 05 voor een vrijblijvend gesprek.

Vragen?

Neemt contact op!

Word een HGM partner

Wij creëren al jaren financiële ruimte voor een breed scala aan bedrijven. Hier rechts zie je enkele van onze partners.

HGM referenties subsidieHGM referenties subsidie e-healthHGM referenties subsidiesubsidie metaalindustrie hgmHGM referenties subsidieHGM referenties subsidie horeca koeling